AndroSF Band 111–120

Gerhard Schneider (Hrsg.)
KALTES KLARES WASSER
Story Center
AndroSF 114
p.machinery, Winnert, Mai 2020, 278 Seiten, Paperback
ISBN 978 3 95765 194 5 – EUR 15,90 (DE)
E-Book: ISBN 978 3 95765 894 4 – EUR 7,99 (DE)

Tetiana Trofusha
COMING HOME
(verfügbar in 3 Versionen!)
AndroSF 117
p.machinery, Winnert, Februar(y) 2020, 112 / 104 / 154 Seiten
Paperback
Deutsche Ausgabe: ISBN 978 3 95765 182 2 – EUR 11,90 (DE)
English Edition: ISBN 978 3 95765 183 9 – EUR 11,90 (DE)
Deutsch & Englisch: ISBN 978 3 95765 184 6 – EUR 12,90 (DE)
E-Book

Deutsche Ausgabe: ISBN 978 3 95765 901 9 – EUR 5,99 (DE)
English Edition: ISBN 978 3 95765 902 6 – EUR 5,99 (DE)
Deutsch & Englisch: ISBN 978 3 95765 903 3 – EUR 6,49 (DE)

Rainer Schorm & Jörg Weigand (Hrsg.)
VERGANGENE ZUKUNFT
Thomas R. P. Mielke zum achtzigsten Geburtstag
AndroSF 118
p.machinery, Winnert, Februar 2020, 216 Seiten, Paperback
ISBN 978 3 95765 185 3 – EUR 13,90 (DE)
E-Book: ISBN 978 3 95765 900 2 – EUR 6,99 (DE)